top of page

Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid


De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Tartalien. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Tartalien te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.


Eenzijdige wijziging


De voorwaarden kunnen eenzijdig en op eender welk tijdstip gewijzigd worden.


Aanbiedingen en prijzen


Aanbiedingen door en prijzen van Tartalien zijn vrijblijvend. Tartalien accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Tartalien behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te rekenen, tenzij de overeenkomst reeds definitief tot stand kwam (zie “bestellingen”).
Alle geldende prijzen op de website www.tartalien.com zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele leveringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


Bestellingen


Tartalien behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.


Het invullen van enig formulier op de website van Tartalien houdt nog geen bestelling in. Pas na betaling van het voorschot, dat door Tartalien wordt meegedeeld na de aanvraag, is de bestelling definitief.


Bezorgkosten


Tartalien bezorgt bestellingen in heel België. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt bezorgd op een moment in overleg met de klant. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Tartalien. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 60 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering.


Indien er een factuur nodig is, wordt dit door de klant van Tartalien uitdrukkelijk gevraagd. De factuur wordt in principe doorgemaild naar het door de klant opgegeven e-mailadres, maar kan op vraag van de klant ook worden meegegeven bij afhaling of aflevering van de goederen.


Vervoer en distributie


De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard. +/- 1 uur (of korter bij hogere temperaturen dan 25 graden Celcius. De klant dient de temperatuur van de ruimte waar de taart zich bevindt in acht te nemen) mag het gebak uit de koelkast gehaald worden om op kamertemperatuur te komen om de allerbeste smaak te garanderen. Gebak mag nooit in rechtstreeks zonlicht geplaatst worden omwille van het risico op smelten.


Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Tartalien geleverd gebak mag maximaal tot twee dagen na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden.


Verzenden per post


Vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Tartalien aan haar producten stelt, worden er geen producten per post verzonden, tenzij anders vermeld. Indien dit in een uitzonderlijk geval toch wordt overeengekomen tussen Tartalien en de klant, geschiedt de verzending te allen tijde voor eigen risico van de klant. Vanaf het moment van aanbieden kan Tartalien geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke dag van bezorging, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Tartalien kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen.


Betaling


De klant voldoet bij Tartalien aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt ‘Bestellingen’ bedoelde overeenkomst, om voorafgaand het volledige bedrag te betalen, of minstens een voorschot indien overeengekomen. De betaling geschiedt via iDeal, Bancontact of cash. 


Retourzendingen


Retourzendingen worden niet aanvaard omwille van het persoonlijke en bederfbare karakter van de goederen.


Overdracht van risico en eigendom


Het risico van het geleverde gaat van Tartalien over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en bij afhaling het zorgvuldig vervoeren van de producten.


Aansprakelijkheid


Tartalien is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Tartalien is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Tartalien komen.

 

Tartalien draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Tartalien eveneens geen verantwoordelijkheid.

 

Tartalien is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tartalien, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tartalien.

 

Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Tartalien uitgesloten. Tartalien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending/levering van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Tartalien, zoals Bpost, DHL, TNT, FedEx e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.


Intellectuele eigendomsrechten


De klant van Tartalien dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Tartalien geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Tartalien garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.
 

Aanpassingen
Tot uiterlijk één week voor de datum van levering of afhaling kunnen er, met goedkeuring van Tartalien, aspecten aangepast worden in het ontwerp. Later is het niet meer mogelijk om verandering in de overeenkomst aan te brengen. Bij aanpassingen kunnen extra kosten aangerekend worden waardoor dit consequenties kan hebben voor de totale prijs.

 

Annulatie
Tot uiterlijk twee weken van tevoren kan de taart kosteloos geannuleerd worden per e-mail of telefoon (niet via sms, sociale media, enz.). Indien er reeds materialen zijn aangekocht kan dit door Tartalien aan de klant toch in rekening gebracht worden. Bij latere annulering zal de restitutie 50% bedragen.


Bij overmacht zoals ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privéaangelegenheden (niet-limitatieve lijst) waardoor een opdracht niet door kan gaan, wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant wordt een nieuwe regeling gemaakt. Bij vooruitbetaling, zal het bedrag teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn dan het overeengekomen bedrag van de taartopdracht. Tartalien is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Tartalien kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Rechten


Alle contacten en transacties met Tartalien geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Tartalien. Niets uit uitgaven of publicaties van Tartalien mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tartalien.
 

Toepasselijk recht


Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tartalien en haar klanten is Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.


Klachten


De klant is gehouden de goederen direct bij afhaling of aflevering te keuren.


Bij aflevering zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij ontvangst (aflevering of afhaling) bij Tartalien te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.


Andere klachten m.b.t. kwaliteit en uitvoering dienen op straffe van verval van alle rechten binnen één dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk of per e-mail bij Tartalien te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.


Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen, vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.


Er dient steeds een stukje gebak bewaard te worden om de gegrondheid van de klacht te kunnen inschatten.
Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Tartalien de factuurwaarde restitueren.


Tartalien
Broekstraat 86 – 1745 Opwijk
Tel.: 0471/898.241
E-mail: info@tartalien.be
www.tartalien.be
BTW BE 0761.681.414
Bank: BE56 7310 5016 0388

bottom of page